Grondwatermonitoring

tjaden-grondwatermonitoring-foto-1

Grondwatermonitoring

Grondwatermonitoring is essentieel als risicobeheersing voor bouw- en bemalingsprojecten. Veranderingen van de grondwaterstand zijn niet altijd gewenst en kunnen tot omgevingsrisico’s leiden. In het monitoringsplan zijn de maximaal toelaatbare verlaging of verhoging van de grondwaterstand bepaald. Bij Tjaden brengen wij de fluctuatie van het grondwater voor u in kaart en kunnen we 24/7 de grondwaterstand bij uw project monitoren.

Datalogger

Om de grondwaterstand te kunnen meten, maken wij gebruik van peilbuizen. Deze peilbuizen plaatsen wij op diverse plekken in en rondom de locatie van het project. De waterstand kan handmatig of met een datalogger gemeten worden. De datalogger registreert automatisch de waterstand en publiceert deze in ons online portaal. Afhankelijk van de gestelde eisen door bevoegd gezag (gemeente, provincie of opdrachtgever), kan de datalogger zo worden ingesteld dat elke minuut, uur of dag een meting wordt gedaan.

Daarbij kunnen we in ons monitoringsportaal ook diverse alarm- en grenswaardes instellen, zodat het verantwoordelijke gezag automatisch een e-mail binnenkrijgt als er een bepaalde grenswaarde wordt bereikt.

tjaden-grondwatermonitoring-foto-2

Waarom is grondwatermonitoring zo belangrijk?

01

Grondwatermonitoring geeft een nauwkeurig beeld van de grondwaterstand op de projectlocatie, waardoor wij het meest passende advies over bouwputten en bemaling kunnen bepalen.

02

Grondwatermonitoring geeft ons inzicht in het gedrag van grondwater onder invloed van droge en natte periodes, seizoenen en getijden.

03

Grondwatermonitoring biedt ons een realtime stand van het grondwaterpeil tijdens onttrekkingen. Hierdoor kan er snel worden bijgestuurd en ingegrepen waar nodig.

04

Grondwatermonitoring is ook relevant voor preventieve of onderzoeksdoeleinden. Om bijvoorbeeld wateroverlast te voorkomen of droogte te signaleren. Hierdoor kan er op tijd advies gegeven worden over de juiste voorzorgsmaatregelen.

05

Grondwatermonitoring inclusief een elektrische geleidbaarheidsmeting geeft direct inzicht in veranderingen van het zoet-brak-zout grensvlak. In kwelgevoelige polders kunnen maatregelen worden getroffen indien het freatisch grondwater dreigt te verzilten.

06

Grondwatermonitoring in slecht doorlatende grondlagen verzorgen wij middels waterspanningsmeters.

Advies over grondwatermonitoring nodig of een van onze andere diensten?

Scroll naar boven