Geohydrologie

tjaden-geohydrologie-foto-1

Geohydrologie: adviezen in grondwatermanagement

Bij veel bouwprojecten waar werkzaamheden in de grond worden verricht, komt u grondwater tegen. Hoe gaat u met dat grondwater om? Hoe krijg u de bouwput droog? En wat voor effect heeft dit op de te bouwen constructie en de omgeving als u gaat bouwen? Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica analyseert voor u het aanwezige grondwater en voert de nodige berekeningen uit. Hiermee krijgen we inzicht in het gedrag van het grondwater, de risico’s die bouwen met zich meebrengt en weten we wat er nodig is om het grondwater op de juiste manier af te voeren. Zo zorgen we ervoor dat u veilig verder kunt bouwen en dat de benodigde vergunningen voor uw project worden verleend.

Totale dienstverlening in geohydrologie

Onze werkzaamheden gaan verder dan het doen van geohydrologisch onderzoek en het uitbrengen van een bemalingsadvies. Met onze praktische benadering worden uitvoerende partijen in een vroeg stadium geraadpleegd, zodat het meest efficiënte ontwerp binnen de normen en regelgeving wordt uitgewerkt. Ook kunnen wij voor u de vergunning aanvragen en een monitoringsplan opstellen. Een greep uit onze diensten:

Met een quicksan kunnen we in een vroeg stadium de haalbaarheid van een project inzichtelijk maken. De resultaten worden met behulp van GIS visueel gepresenteerd, zodat de kansen en bedreigingen direct zichtbaar zijn.

Bij ondergrondse werkzaamheden zal de grondwaterstand met een bemaling verlaagd moeten worden. Wij begeleiden en adviseren opdrachtgevers vanaf de initiatieffase tot de uitvoering. Met onze hydrologische (model) berekeningen maken wij de meest geschikte bemalingswijze, het debiet en de effecten in de omgeving inzichtelijk. Dit kunnen eenvoudige adviezen zijn van bijvoorbeeld een kelder onder een woning tot grote parkeerkelders in binnenstedelijk gebied of infrastructurele werken. Vanuit risico’s in de omgeving, uit waterbesparende overwegingen of bevoegd gezag kan het noodzakelijk zijn om een retourbemaling toe te passen.

Het aanbrengen van een ondergrondse constructie kan de grondwaterstroming nadelig beïnvloeden en tot opstuwing of verlaging leiden. Indien kwetsbare objecten in de omgeving staan die gevoelig zijn voor grondwaterstandsveranderingen, zijn beheersmaatregelen nodig. Dit maken wij voor u inzichtelijk.

Een gedegen vooronderzoek naar de bodemopbouw, het maaiveldniveau en de grondwaterstanden is essentieel voor het inrichten en bouwrijp maken van een terrein. Op basis van dit onderzoek kunnen wij de locaties van het oppervlaktewater, de infiltratiemogelijkheden en de eventuele noodzaak van ontwateringsvoorzieningen bepalen.

De seizoenen verschuiven en de neerslagintensiteit neemt toe. Kelders of kruipruimtes die in of net boven de grondwaterstand liggen, kunnen te maken krijgen met wateroverlast. Op basis van een bureaustudie en visuele inspectie brengen wij de mogelijke oorzaken in beeld. Afhankelijk van de omvang wordt een bewonersenquête uitgeschreven. Vervolgens worden in samenspraak met de opdrachtgever oplossingsmaatregelen uitgewerkt.

Een bemalings- of pompproef is de meest nauwkeurige methode om voorafgaand aan de bouw en/of bemaling de effectiveit van de bemaling te toetsen. En eventuele wijzigingen toe te passen zodat de risico’s op de omgeving worden verkleind. Wij kunnen het gehele traject van een pomproef begeleiden. Het opstellen van een meetplan, in samenwerking met een bemaler de bronnen plaatsen, het plaatsen van peilbuizen, het verzorgen van de metingen en de gegevens interpreteren naar een werkbaar plan.

In een monitoringsplan worden de meetpunten, meetfrequenties en signaleringswaarden bepaald. De eisen van bevoegd gezag en toelaatbaarheid van kwetsbare objecten zijn hierbij leidend. Wij kunnen het inrichten van het meetnet en de begeleiding van de monitoring voor u verzorgen. Voor de meeste projecten passen wij automatische dataloggers toe, zodat de metingen online inzichtelijk zijn.

Advies over geohydrologie nodig of een van onze andere diensten?

Scroll naar boven