CO2- Prestatieladder niveau 3

november 2021; Wij blijven hard werken aan CO2-reductie

Energiebeleid

De van Tongeren Watertechniek BV groep werkt hard om de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolgen van de productie en de levering van haar producten en te verminderen.

CO2-voetafdruk 1e helft 2021

Ieder half jaar wordt de CO2-footprint berekend. Dit inzicht in CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelen te stellen. Vanwege het samengaan van de bedrijven bekijken we de voortgang ten opzichte van het jaar 2019.

In de 1e helft van 2021 is in totaal 1.679,9 ton CO2 uitgestoten, waarvan 1.671,2 ton CO2 in scope 1, 8,7 ton CO2 in scope 2 en 0,0 ton CO2 in scope 3 zakelijk vervoer.

 

Voortgang beschrijving

In de 1e helft van 2021 steeg de absolute CO2-uitstoot met 650 ton (bijna 27%) tien ten opzichte van dezelfde periode in 2019 (basisjaar). De gemiddelde CO2 per FTE (werknemer) steeg op jaarbasis met 4,9 ton tot 26,4 ton CO2 per werknemer. De absolute stijging van de 1e helft van 2021 is vooral de oorzaak van de stijging van de bedrijfsactiviteiten, zichtbaar in meer brandstofverbruik. Ook het gasverbruik steeg als gevolg van het koudere voorjaar. Als gevolg van de inzet van HVO20 en HVO10 brandstoffen werden in deze periode al 130 ton CO2 minder uitgestoten ten opzichte van diesel, echter door de stijging van het verbruik volledig gecompenseerd.

Het elektraverbruik van de vestigingen was in deze periode duidelijk lager dan de periodes. Naar schatting zal voor de volledige periode 2021, bij gelijkblijvend verbruik, een reductie van ca. 130.000 kWh worden verwacht aan ingekochte elektra door minder elektriciteitsverbruik en meer eigen opwek.

In 2018 werd de vestiging te Drachtstercompagnie geopend. Door deze vestiging kan het materieel en andere bedrijfsmiddelen nabij het werk gestald worden voor de vestiging. Ook is voldaan aan het samengaan van beide bedrijven in 2021 is een liggend dekkingsgebied, kan het ontstaan ​​van het transportkilometers op de latere termijn.

 

CO2-reductiedoelstelling

In 2020 is een nieuw energiemanagementplan opgesteld tot eind 2026. Voor de 5 jaar is een nieuw CO2-reductiedoelstelling opgesteld:

Wij willen in 2026 ten opzichte van 2019 33% minder CO2 uitstoten

Dit doel is niet gemakkelijk. Dit doel kunnen we dus alleen halen als jij ook mee doet!

 

Draag bij als bestuurder: Probeer zo min brandstof te verbruiken door bijvoorbeeld: uitrollen, goed en anticiperen. Kijk hier voor alle bestuurderstips. Als bestuurder veel bijdragen aan het gebruik van ons brandstofverbruik: zet hem op!
Zorg voor wekelijks, zorgvuldig onderhoud van materieel. Dan wordt er minder brandstof dan bij onregelmatig onderhoud.
Heb je zelf een idee? Of loop je ergens tegenaan wat betreft CO2-uitstoot?

Heeft u ideeën hoe wij onze CO2-uitstoot kunnen verlagen in projecten? Wij horen het graag!

 

Je kunt je idee of vraag altijd indienen via info@theovanvelzen.nl

 

 

juli 2020; Zonnig voorjaar en de overstap naar windenergie zorgen voor een grote reductie van de CO2-uitstoot.
De CO2-voetafdruk van het eerste halfjaar 2020 is gereed. Hierin valt op dat er een aanzienlijke CO2-reductie is tien overzicht van het eerste halfjaar 2019.

Een groot effect heeft het voorjaar van 2020 op de reductie. De zonnepanelen hebben veel stroom opgewekt en we hebben daarvan ook nog een grote hoeveelheid terug kunnen leveren. Daarbij zijn we voor de momenten dat de zonnepanelen niet genoeg stroom geleverd overgeschakeld van grijze stroom naar groene stroom uit Nederlandse windenergie.

Dit alles samen met een reductie van ruim 50 ton CO2 opgeleverd ten opzichte van de eerste helft van 2020

 

 

Nieuwsbrief januari 2020

 

Eind 2019 hebben diverse her-certificeringsaudits plaats gevonden. Voor al onze certificaten hebben wij een positieve beoordeling ontvangen. Deze positieve volgende van de auditors zijn een bevestiging van onze bedrijfsvoering en een pluim voor medewerkers! De nieuwe certificaten zijn ontvangen allemaal bij gewerkt op onze website, https://theovanvelzen.nl/kwalificeringen/

 

Nieuwsbrief Oktober 2019

 

 

Wij merken dat opdrachtgevers en klanten steeds vaker de voorkeur geven aan ondernemers met een meer duurzame bedrijfsvoering. Ons certificaat ‘CO2-prestatieladder niveau 3’ laat zien dat wij CO2-reductie serieus nemen. Eind december vindt de her-certificering plaats van de CO2-prestatieladder. Dan kunnen wij melden dat onze goede, op het gebied van duurzaamheid, leiden tot minder CO2-uitstoot.

LED-verlichting

Afgelopen jaar zijn 100 lampen in de werkplaats vervangen door LED-verlichting. De lichtopbrengst is hiermee vergroot, maar het elektriciteitsverbruik is flink verminderd. Wanneer wij het verbruik van ongeveer 2,5% op het elektriciteitsverbruik bekijken, komt dit tot een besparing van ongeveer 2,5% op het elektriciteitsverbruik. Dit houdt een besparing van ongeveer 2 ton CO2 in!

Voor de toekomst wordt nog bekeken van de verlichting op de parkeerplaats en in het kantoor ook niet vervangen worden door LED verlichting.

HVO
Wij onderzoeken de mogelijkheden van blauwe diesel.

Deze diesel, ook wel HVO levert een aanzienlijke bijdrage aan de verlaging van de CO2-uitstoot.

 

 

Nieuwsbrief juli 2019

 

Het is ons gelukt nog voor het bouwvak de CO2-voetafdruk van het eerste halfjaar compleet te hebben! We kunnen nu zien dat de nieuw geplaatste zonnepanelen veel gebruikt. De circulaire zullen we bespreken in ons nieuwe energiemanagementprogramma. We verwachten dit programma in het tweede halfjaar te publiceren. De footprint kunt u terug vinden onder https://www.theovanvelzen.nl/co2-prestatieladder/

 

 

 

Nieuwsbrief april 2019

 

 

Op dinsdag 26 maart jl. heeft de audit plaatsgevonden tbv ons CO2-prestatieladder is helaas er een afwijking geconstateerd 3. Deze hebben wij naar eer en verbeterd. De vernieuwde Footprint is als één document geplaatst op onze site www.theovanvelzen.nl . Hierin is de afwijking te zien voor de periode 2015 tot en met 09-01-2020. Het Energie Management Programma wordt tevens geplaatst op de site van www.skao.nl en www.theovanvelzen.nl .

De constatering van de afwijking veroorzaakt, dat de emissiefactoren in de Footprint vanaf het referentiejaar niet conform de site van www.co2emmissiefactoren.nl was. Hierdoor moest de Footprint aangepast worden en een bijbehorend verslag van de afwijking gemaakt worden. Het verslag is per heden op onze site.

 

 

Nieuwsbrief februari 2019

 

De voorbereidende werkzaamheden voor de tweede tussentijdse audit voor de CO2 prestatieladder zijn afgerond. Uit de gegevens is gebleken dat wij op de goede weg zijn met de CO2-reductie.

De onderneming is in 2015 gestart met de CO2 Prestatieladder en onze uitstoot per fulltime medewerker was toen 11,9 ton. Door groei van de onderneming was de uitstoot in 2016 tot 15,73 ton. In 2017 zagen wij dat het aanbod van werk, met het aantal medewerkers gelijk. De uitstoot daalde in 2017 naar 14,9 ton. De verwachting voor de voetafdruk van 2018 is dat de uitstoot nog meer zal dalen tot ongeveer 11,2 ton.

Bij de 1ste her-certificering is besloten om naast een vergelijk in uitstoot in ton CO2 per fulltime medewerker(FTE), ook een vergelijk te maken in ton CO2 per euro bedrag omzet. Wij hebben dat deze omzet berekend, dit houden in dat minder CO2-uitstoot per euro bedrag omzet. Wij zijn gericht met het doel, gerealiseerd wij onze doelstelling om minder CO2-uitstoot te produceren. Dit houdt ons bezig niet tegen om reductie te blijven realiseren.

Het Energiemanagement programma 2017/2018 is geïnstalleerd op onze website, de bedrijvenpagina op Facebook en op de site van SKAO. Op dit moment zijn wij in afwachting van het maken van een afspraak voor de 2de hercertificering.

 

 

Nieuwsbrief oktober 2018
Per heden is alle informatie verwerkt ten behoeve van onze halfjaarlijkse voetafdruk 2018. U deze inzien op onze site. Bij het vergelijken van de afgelopen jaren, kunnen wij zien dat er voortgang is geboekt in het terugdringen van onze reductiedoelstelling. Het CO2-team ziet dit positief en gaat de komende jaren verder.

Via onze website wij u op de hoogte van de activiteiten en toekomstige plannen.

 

Nieuwsbrief februari 2018
In week 7 heeft de eerste tussentijdse audit inzake onze CO2-Prestatieladder plaatsgevonden. Tijdens de voorbereidingde werkzaamheden van deze audit is gebleken dat wij nog geen succes hebben kunnen in onze reductiedoelstelling. Dit is ontstaan ​​door groei van het aanbod aan werk. Binnenkort hebben wij met het CO2-Team een ​​aantal plannen en met onze leden opgenomen, waarmee wij het jaar aan de slag gaan om tot CO2 reductie te komen.

Via de website wij u op de hoogte van de activiteiten en toekomstige plannen.

 

Nieuwsbrief december 2017
Vanwege groei van onze werkzaamheden in het afgelopen jaar hebben wij ons bestaande CO2- team uitgebreid. Hierdoor kunnen wij de opgelopen achterstand in het verwerken van alle gegevens op korte termijn wegwerken en kunnen wij ons voorbereiden op de audit welke begin 2018 op de agenda staat. Op dit moment hebben wij nog geen goed beeld van onze reductie doelstelling, zoals plannen in ons energiemanagement Plan over ons referentiejaar 2015, is behaald.

 

januari 2017
Vol trots kunnen wij zeggen dat wij het certificaat hebben behaald!

 

11 november 2016
CO2-participatie

Tijdens ons team overleg van 2 november hebben wij gesproken over participatie. Om het energieverbruik niet alleen binnen onze organisaties, maar ook binnen onze branche te verminderen, werken wij aan verschillen.

Op dit moment wordt gewerkt aan een participatie met branchegenoot Henk van Tongeren Grondwatertechniek. Door deze samenwerking proberen wij nog meer CO2-reductie te creëren op het gebied van milieuvriendelijk werken.

 

7 oktober 2016
5 oktober jongstleden hebben wij de voortgang van onze certificering met ons team besproken. Tijdens het overleg deelde Theo ons mee, dat er een tweetal nieuwe dieselpompen zijn aangekocht. Deze dieselpompen zijn beide voorzien van het ECOMIZER-PRO pompbesturingstechnologie. Deze pompsets leiden tot een aanzienlijke uitstoot verminderen en brandstof besparing, kan 55% tot materieel zonder deze besturingstechniek leiden. Wil u hier meer over weten, klik dan op onderstaande link.

http://theovanvelzen.nl/nieuws/tweetal-nieuwe-dieselpompen-aangekocht-voorzien-van-het-ecomizer-pro-…

 

 

20 juli 2016
De voortgang voor de certificering verloopt prima. Wij zijn al ver in het schrijven van de bestanden en verslagen.
Zoals je op de website kunt zien heeft het zelfs een eigen pagina op de site gekregen. Op deze pagina kunt u uitgebreid lezen hoe belangrijk wij deze certificering vinden voor onze samenleving.

 

21 maart 2016
Inmiddels kunnen wij u vertellen dat de inventarisaties van diverse onderdelen zijn gemaakt. Tijdens ons overleg half maart, hebben we tweede naar welke stappen er gemaakt worden te worden. Concrete afspraken zijn gemaakt over het maken van de footprint, het communicatieplan en het energiemanagementplan. Daarnaast is het belangrijk dat we gaan oriënteren en verdiepen naar mogelijke participaties.

15 januari 2016
Het wordt onze opdrachtgevers belangrijke gegevens dat wij op een maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen. Ons nieuwe bedrijfspand is 2,5 jaar geldig op een zeer duurzame manier gebouwd. Wij hechten waarde aan een milieuvriendelijke leefomgeving. Daarom willen wij de uitstoot/verbruik van CO2 ten gevolgen van onze diensten/werkzaamheden in kaart brengen en ons bedrijf hiervoor te certificeren, de CO2-prestatieladder niveau 3. omvatten de beoogde uitvoering tot implementatie gestart. Via de website op de hoogte van de voortgang.

 

juli 2020; Zonnig voorjaar en de overstap naar windenergie zorgen voor grote reductie CO2-uitstoot.
De CO2-voetafdruk van het eerste halfjaar 2020 is gereed. Hierin valt op dat er een aanzienlijke CO2-reductie is tien overzicht van het eerste halfjaar 2019.

Een groot effect heeft het voorjaar van 2020 op de reductie. De zonnepanelen hebben veel stroom opgewekt en we hebben daarvan ook nog een grote hoeveelheid terug kunnen leveren. Daarbij zijn we voor de momenten dat de zonnepanelen niet genoeg stroom geleverd overgeschakeld van grijze stroom naar groene stroom uit Nederlandse windenergie.

 

Dit alles samen met een reductie van ruim 50 ton CO2 opgeleverd ten opzichte van de eerste helft van 2020

 

Nieuwsbrief januari 2020
Eind 2019 hebben diverse her-certificeringsaudits plaats gevonden. Voor al onze certificaten hebben wij een positieve beoordeling ontvangen. Deze positieve volgende van de auditors zijn een bevestiging van onze bedrijfsvoering en een pluim voor medewerkers! De nieuwe certificaten zijn ontvangen allemaal bij gewerkt op onze website, https://www.tjadenadvies.nl/kwalificeringen/

Nieuwsbrief Oktober 2019
 

Wij merken dat opdrachtgevers en klanten steeds vaker de voorkeur geven aan ondernemers met een meer duurzame bedrijfsvoering. Ons certificaat ‘CO2-prestatieladder niveau 3’ laat zien dat wij CO2-reductie serieus nemen. Eind december vindt de her-certificering plaats van de CO2-prestatieladder. Dan kunnen wij melden dat onze goede, op het gebied van duurzaamheid, leiden tot minder CO2-uitstoot.

LED-verlichting

Afgelopen jaar zijn 100 lampen in de werkplaats vervangen door LED-verlichting. De lichtopbrengst is hiermee vergroot, maar het elektriciteitsverbruik is flink verminderd. Wanneer wij het verbruik van ongeveer 2,5% op het elektriciteitsverbruik bekijken, komt dit tot een besparing van ongeveer 2,5% op het elektriciteitsverbruik. Dit houdt een besparing van ongeveer 2 ton CO2 in!

Voor de toekomst wordt nog bekeken van de verlichting op de parkeerplaats en in het kantoor ook niet vervangen worden door LED verlichting.

HVO
Wij onderzoeken de mogelijkheden van blauwe diesel.

Deze diesel, ook wel HVO levert een aanzienlijke bijdrage aan de verlaging van de CO2-uitstoot.

 

 

Nieuwsbrief juli 2019
Het is ons gelukt nog voor de bouwvak de CO2-footprint van het eerste halfjaar compleet te hebben! We kunnen nu al zien dat de nieuw geplaatste zonnepanelen veel opleveren. De uitkomsten zullen we bespreken in ons nieuwe energiemanagementprogramma. We verwachten dit programma in het tweede halfjaar te publiceren. De footprint kunt u terug vinden onder

https://www.theovanvelzen.nl/backend/#!tjadenadvies/co2prestatieladdertjaden/

 

Nieuwsbrief April 2019
Op dinsdag 26 maart jl. heeft de audit plaatsgevonden t.b.v. ons CO2 Prestatieladder niveau 3. Helaas is er een afwijking geconstateerd. Deze hebben wij naar eer en geweten verbeterd. De vernieuwde Footprint is als één document geplaatst op onze site www.theovanvelzen.nl. Hierin is de afwijking te zien voor de gecertificeerde periode 2015 tot en met 09-01-2020. Het Energie Management Programma is tevens geplaatst op de site van www.skao.nl en www.theovanvelzen.nl.

De constatering van de afwijking betrof, dat de emissiefactoren in de Footprint vanaf het referentiejaar niet conform de site van www.co2emmissiefactoren.nl was. Hierdoor moest de Footprint aangepast worden en een bijbehorend verslag van de afwijking gemaakt worden. Het verslag is per heden inzichtelijk op onze site.

 

Nieuwsbrief Februari 2019
De voorbereidende werkzaamheden voor de tweede tussentijdse audit voor de CO2 Prestatieladder zijn inmiddels afgerond. Uit de gegevens is gebleken dat wij op de goede weg zijn met de CO2 reductie.

De onderneming is in 2015 gestart met de CO2 Prestatieladder en onze uitstoot per fulltime medewerker was toen 11,9 ton. Door groei van de onderneming was de uitstoot in 2016 toegenomen tot 15,73 ton. In 2017 zagen wij dat het aanbod van werk, alsmede het aantal medewerkers gelijk bleef. De uitstoot daalde in 2017 naar 14,9 ton. De verwachting voor de footprint van 2018, is dat de uitstoot nog meer zal dalen tot ongeveer 11,2 ton.

Bij de 1ste her-certificering is besloten om naast een vergelijk in uitstoot in ton CO2 per fulltime medewerker(FTE), ook een vergelijk te maken in ton CO2 per euro bedrag omzet. Wij hebben vastgesteld dat deze omzet stijgt, dit houdt in dat minder CO2 uitstoot plaatsvindt per euro bedrag omzet. Wij zijn uitermate tevreden hierover, hiermee behalen wij onze doelstelling om minder CO2 uitstoot te produceren. Dit houdt ons overigens niet tegen om reductie te blijven realiseren.

Het Energiemanagement programma 2017/2018 is inmiddels geplaatst op onze website, de bedrijvenpagina op Facebook en op de site van SKAO. Op dit moment zijn wij in afwachting op het maken van een afspraak voor de 2de her-certificering.

 

Nieuwsbrief februari 2018
In week 7 heeft de eerste tussentijdse audit inzake onze CO2-Prestatieladder plaatsgevonden. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden van deze audit is gebleken dat wij nog geen succes hebben kunnen boeken in onze reductiedoelstelling. Dit is veroorzaakt door groei van het aanbod aan werk. Inmiddels hebben wij met het CO2-Team een aantal plannen geformuleerd en met onze medewerkers opgenomen waarmee wij het komende jaar aan de slag gaan om tot CO2 reductie te komen.

Via de website zullen wij u op de hoogte houden van de activiteiten en vorderingen hierin.

 

Januari 2017
Vol trots kunnen wij zeggen dat wij het certificaat hebben behaald!

 

11 november 2016
 

CO2 participatie

Tijdens ons team overleg van 2 november hebben wij gesproken over participatie. Om het energieverbruik niet alleen binnen onze organisaties, maar ook binnen onze branche te verminderen, werken wij aan verschillen initiatieven.

Op dit moment wordt gewerkt aan een participatie met branchegenoot Henk van Tongeren Grondwatertechniek. Door deze samenwerking proberen wij nog meer CO2-reductie te creëren op het gebied van milieuvriendelijk werken.

 

 

7 oktober 2016
5 oktober jongstleden hebben wij de voortgang van onze certificering met ons team besproken. Tijdens het overleg deelde Theo ons mee, dat er een tweetal nieuwe dieselpompen zijn aangekocht. Deze dieselpompen zijn beide voorzien van het ECOMIZER-PRO pomp besturingstechnologie. Deze pompsets leiden tot een aanzienlijke uitstoot vermindering en brandstof besparing, kan oplopen tot 55% in vergelijking tot gelijkwaardig materieel zonder deze besturingstechniek. Wil u hier meer over weten, klik dan op onderstaande link.

http://theovanvelzen.nl/nieuws/tweetal-nieuwe-dieselpompen-aangekocht-voorzien-van-het-ecomizer-pro-…

 

20 juli 2016
De voortgang voor de certificering verloopt prima. Wij zijn al ver in het schrijven van de benodigde bestanden en verslagen.

Zoals je op de website kunt zien heeft het zelfs een eigen pagina op de site gekregen. Op deze pagina kunt u uitgebreid lezen hoe belangrijk wij deze certificering vinden voor onze samenleving.

 

21 maart 2016
Inmiddels kunnen wij u vertellen dat de inventarisaties van diverse onderdelen zijn gemaakt. Tijdens ons tweede overleg half maart, hebben we gekeken naar welke stappen er gemaakt dienen te worden. Concrete afspraken zijn gemaakt over het maken van de footprint, het communicatieplan en het energiemanagementplan. Daarnaast is het belangrijk dat we ons gaan oriënteren en verdiepen naar mogelijke participaties.

15 januari 2016
Het wordt onze opdrachtgevers belangrijke gegevens dat wij op een maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen. Ons nieuwe bedrijfspand is 2,5 jaar geldig op een zeer duurzame manier gebouwd. Wij hechten waarde aan een milieuvriendelijke leefomgeving. Daarom willen wij de uitstoot/verbruik van CO2 ten gevolgen van onze diensten/werkzaamheden in kaart brengen en ons bedrijf hiervoor te certificeren, de CO2-prestatieladder niveau 3. omvatten de beoogde uitvoering tot implementatie gestart. Via de website op de hoogte van de voortgang.

Scroll naar boven